Quan hệ Cổ đông

CBTT: Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

SHX họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 vào ngày 27/4/2018

Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian: 08h30’ ngày 27/4/2018;

- Địa điểm: Khách sạn Liberty Sài Gòn Parkview, 265 Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh;

-Nội dung (dự kiến): Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị; sửa đổi bổ sung Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Thông tư 95/2017/TT-BTC, Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017; kế hoạch năm 2018; Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo hoạt động của BKS; BCTC năm 2017 đã kiểm toán; phân phối lợi nhuận năm 2017; phương án tiền lương, thùlao của HĐQT và BKS năm 2018; phê chuẩn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC 2018;Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná