Quan hệ Cổ đông

CBTT: Miễn nhiệm Giám đốc Nhân sự

Miễn nhiệm Giám đốc Nhân sự
Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Nhân sự đối với bà Tăng Thị Minh Tân kể từ ngày 02/12/2019.

Xem file đính kèm.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná