Quan hệ Cổ đông

CBTT: Nghị quyết đề nghị gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Về việc HĐQT Công ty CP Sài Gòn Hoả xa đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. 
Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. 
Tải file tại đây.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná