Quan hệ Cổ đông

CBTT: Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

SHX họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vào ngày 28/6/2019
Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:
- Thời gian: 08 giờ 30’ ngày 28/6/2019;
- Địa điểm: Khách sạn Liberty Sài Gòn Parkview, 265 Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.Hồ Chí Minh.
- Nội dung dự kiến: Sửa đổi Điều lệ; kết quả hoạt động SXKD năm 2018; Báo cáo của Tổng giám đốc; Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo hoạt động của BKS; BCTC năm 2018 đã được kiểm toán; phân phối lợi nhuận năm 2018; kế hoạch năm 2019; lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2019; phê chuẩn công ty kiểm toán BCTC cho năm 2019; miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT; miễn nhiệm tư cách kiểm soát viên và bầu bổ sung kiểm soát viên; bầu thành viên HĐQT, kiểm soát viên.
- Tài liệu họp: Được gửi tới từng cổ đông và được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: http://www.saigonhoaxa.com.vn/?investors.html.


Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná