Quan hệ Cổ đông

CBTT: Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán

SHX công bố thông tin định kỳ: BCTC năm 2016 được kiểm toán
Vui lòng tải/xem tại đây

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná