Quan hệ Cổ đông

CBTT: Ông Mai Hữu Duẫn làm Trưởng BKS

Ông Mai Hữu Duẫn làm Trưởng BKS
Căn cứ Biên bản họp BKS của Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa như sau:
Trường hợp bổ nhiệm:
- Ông Mai Hữu Duẫn
- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Kiểm soát viên
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ 02/7/2019 đến khi hết nhiệm kỳ 2015-2019
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/7/2019.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná