Quan hệ Cổ đông

CBTT: Thay đổi nhân sự

SHX thay đổi nhân sự
SHX công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự như sau:
- Bà Tăng Thị  Minh Tân, Phụ trách Khối Nhân sự, nghỉ hưu từ 01/12/2016
- Bổ nhiệm bà Tăng Thị Minh Tân làm Giám đốc Nhân sự từ 01/12/2016
- Bổ nhiệm bà Trần Thiên Kim làm Giám đốc Đầu tư từ 01/12/2016

Link file đính kèm

Thông tin khác:


HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná