Quan hệ Cổ đông

CBTT-Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Gồm: Nghị quyết ĐH và Biên bản họp
Vùi lòng xem tại đây:
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná