Quan hệ Cổ đông

CBTT: Bổ nhiệm Giám đốc Kinh doanh

Bổ nhiệm Giám đốc Kinh doanh

Căn cứ theo Nghị quyết số 238/NQ-HĐQT ngày 15/7/2020  của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Phi Nga

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Trợ lý TGĐ

- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Kinh doanh

- Thời hạn bổ nhiệm: Không xác định thời hạn

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/7/2020


Xem file tại đây.