Quan hệ Cổ đông

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 đã được thông qua

BCTC năm 2015 của Công ty được kiểm toán và đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Thông tin khác:


HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná