Quan hệ Cổ đông

CBTT: Thay đổi nhân sự

Miễn nhiệm GĐ Đầu tư và thay đổi TGĐ SHX
SHX công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự như sau:

1. Bà Trần Thiên Kim thôi giữ chức danh Giám đốc Đầu tư kể từ ngày 04/10/2018;
2. Ông  Trần Hiền Phước thôi giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 04/10/2018;
3. Bổ nhiệm bà San  Kim Chi làm Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 04/10/2018.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná