Quan hệ Cổ đông

BCTC năm 2019 đã được kiểm toán và đã được ĐH thông qua

BCTC năm 2019
Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán A & C và đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná