Quan hệ Cổ đông

CBTT: Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa công bố thông tin về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:
- Thời gian: Ngày 28 tháng 6 năm 2019.
- Địa điểm: Khách sạn Liberty Sài Gòn Parkview, 265 Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong thư mời họp.
- Thành phần tham dự: HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019): Ngày 10 tháng 6 năm 2019.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná