Quan hệ Cổ đông

Báo cáo năm 2017 của HĐQT và TGĐ

Báo cáo năm 2017 của HĐQT & TGĐ
Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 của HĐQT & TGĐ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.
Vui lòng xem tại đây

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná