Quan hệ Cổ đông

CBTT: Công ty nhận được đơn từ nhiệm của BKS

Đơn từ nhiệm của BKS
Ngày 07/6/2019, Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa nhận được đơn xin từ nhiệm của:
- Bà Huỳnh Thị Đào - Trưởng BKS;
- Bà Lữ Thị Tiến - Thành viên BKS;
- Ông Lê Nguyễn Thanh Tuấn - Thành viên BKS.

Tải file tại đây.

Thông tin khác:


HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná