Quan hệ Cổ đông

CBTT: Quyết định của HĐQT chấp thuận giao dịch của Công ty với người nội bộ

HĐQT chấp thuận giao dịch của Công ty với bà Tăng Thị Minh Tân (thành viên HĐQT, Giám đốc Nhân sự)
Công bố Nghị quyết số 158/NQ-HDQT ngày 25/3/2019 của HĐQT Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa chấp thuận giao dịch giữa Công ty và người nội bộ.

Vui lòng xem file đính kèm tại đây

Thông tin khác:


HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná