Quan hệ Cổ đông

CBTT: Bổ nhiệm Tổng giám đốc tạm thời

Bổ nhiệm ông Trần Hiền Phước tạm thời giữ chức vụ Tổng giám đốc
Ông Trần Hiền Phước tạm thời giữ chức vụ Tổng giám đốc tới hết ngày 28/8/2018.
Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná