Quan hệ Cổ đông

CBTT: Danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước ngày 30/12/2020

Danh sách CĐ lớn, CĐ Nhà nước tại ngày 30/12/2020
Vui lòng xem tại đây.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná