Quan hệ Cổ đông

CBTT: Báo cáo của cổ đông Lê Văn Phước về ngày không còn là cổ đông lớn

Ông Lê Văn Phước không còn là cổ đông lớn
Ngày 27/12/2018, Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa nhận được báo cáo của cổ đông Lê Văn Phước về ngày không còn là cổ đông lớn của Công ty.

Thông tin khác:


HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná