Quan hệ Cổ đông

CBTT: Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018 như sau:

Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018:

-          Thời gian: Ngày 27 tháng 11 năm 2018;

-          Địa điểm: Khách sạn LibertySaiGon Parkview, 265 Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh;

-          Nội dung họp:

+      Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT;

+      Xem xét,  giải quyết nội dung cổ đông Nguyễn Bá Linh yêu cầu theo văn bản ngày 12/09/2018 về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường.

-      Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018;

-      Tỷ lệthực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;

-      Thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018: ngày 12 tháng 11 năm 2018.


File đính kèm