Quan hệ Cổ đông

CBTT: Quyết định vay vốn ngân hàng

SHX vay vốn Agirbank
Công ty quyết định vay vốn Ngân hàng Agribank với hạn mức tín dụng 35.000.000.000đ.

Chi tiết theo file đính kèm.

Thông tin khác:


HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná