Quan hệ Cổ đông

CBTT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:
- Thời gian: 09 giờ 00’ ngày 18/6/2020;
- Địa điểm: Khách sạn Liberty Sài Gòn Parkview, 265 Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.Hồ Chí Minh.
- Nội dung dự kiến: Sửa đổi Điều lệ; kết quả hoạt động SXKD năm 2019; báo cáo hoạt động của HĐQT và TGĐ; Báo cáo hoạt động của BKS; BCTC năm 2019 đã được kiểm toán; phân phối lợi nhuận năm 2019; kế hoạch năm 2020; lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020; phê chuẩn công ty kiểm toán BCTC cho năm 2020; phương án xử lý đối với chi nhánh Trung tâm DV&KD Địa ốc; bầu thành viên HĐQT, kiểm soát viên.
- Tài liệu họp: Được gửi tới từng cổ đông và được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: http://www.saigonhoaxa.com.vn/?investors.html.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná