Quan hệ Cổ đông

CBTT: Bà Trần Thiên Kim được bầu làm Chủ tịch HĐQT

Bà Trần Thiên Kim được bầu làm Chủ tịch HĐQT
Bà Trần Thiên Kim được bầu làm Chủ tịch HĐQT.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná