Quan hệ Cổ đông

CBTT: Quyết định của HĐQT thông qua giao dịch của Công ty với người nội bộ

HĐQT thông qua giao dịch của Công ty với bà Trương Ái Liễu, Thành viên HĐQT
Công bố nghị quyết số 113/NQ-HĐQT ngày 09/02/2018 của Hội đồng quản trị thông qua giao dịch giữa Công ty với người nội bộ.
Vui lòng xem file đính kèm tại đây.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná