Quan hệ Cổ đông

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

BCTC 2018 đã đươc kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua.

Thông tin khác:


HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná