Quan hệ Cổ đông

CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/11/2018

Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 12/11/2018.

- Lý do và mục đích: Tham dự ĐHĐCĐ bất thường n ăm 2018.

- Tỷ lệ thực hiệnquyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.


Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná