Quan hệ Cổ đông

CBTT: Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa công bố thông tin về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:
- Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Thời gian: Ngày 18 tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông (CĐ) trong thư mời họp và trên website Công ty.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho CĐ trong thư mời họp và trên website Công ty.
- Thành phần tham dự: HĐQT, BKS, Ban điều hành và các CĐ có tên trong danh sách CĐ có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời điểm chốt danh sách CĐ có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020): Ngày 01 tháng 6 năm 2020.

Tải file tại đây.

Thông tin khác:


HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná