Quan hệ Cổ đông

CBTT: CV chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2018

Chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2018
Công văn 1516/UBCK-GSĐC của UBCKNN ngày 11/3/2019 chấp thuận cho Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa được gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2018, thời gian gia hạn: 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, nhưng không quá 10 ngày kể từ  ngày tổ chức kiểm toán ký BCTC.

Xem file tại đây.

Thông tin khác:


HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná