Quan hệ Cổ đông

CBTT: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của SHX.

Sau 2 lần không đủ điều kiện tiến hành, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của SHX lần thứ 3 được tiến hành vào ngày 07/9/2023. Theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ 3 được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.


Xem file tại đây

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná