Quan hệ Cổ đông

CBTT: Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ Thương mại

Chấm dứt hoạt động  Trung tâm Dịch vụ Thương mại kể từ 01/10/2019
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa - Trung tâm Dịch vụ Thương mại kể từ ngày 01/10/2019.

Tải file tại đây.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná