Quan hệ Cổ đông

CBTT: Điều chỉnh hồi tố BCTC

Điều chỉnh hồi tố BTCT

Công ty điều chỉnh hồi tố một số chỉtiêu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 gồm:

-  Chi bồi thường cho số hàng hóa của khách hàng bịcháy và điều trị cho nạn nhân trong vụ cháy xảy ra ở Ga Giáp Bát năm 2009 là 3.229.276.787 VND (chi phí phát sinh từnăm 2009 đến năm 2010) chưa được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2010 do phải chờ kếtluận của Tòa án.

-  Lãi vay 4.683.464.187 VNĐ tính trên chi phínhận chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất 3,1 ha ở phường Bình Chiểu, quận ThủĐức, TP Hồ Chí Minh để làm dự án đã vốn hóa từ năm 2006 đến năm 2013. Lãi vaynày cơ quan thuế đã không chấp nhận tính vào chi phí sản xuất kinh doanh hàng năm từ 2006 đến2013.

Theo đó mộtsố chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán năm 2015, "Số đầu năm" đượcđiều chỉnh như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Bảng cân đối kế toán

Mã số

Số liệu đã kiểm toán năm trước

Số liệu đã điều chỉnh hồi tố

Chênh lệch

Phải thu ngắn hạn khác

136

5.272.575.551

2.043.298.764

(3.229.276.787)

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

242

15.825.874.778

11.142.410.591

(4.683.464.187)

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

421

2.156.215.245

(5.756.525.729)

(7.912.740.974)

 

Thông tin khác:


HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná