Quan hệ Cổ đông

CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: 17/3/2016
Công ty CP Sài Gòn Hỏa xa công bố thông tin về  ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 17/3/2016.
- Lý do và mục đích: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná