Quan hệ Cổ đông

CBTT: Công ty nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8

Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8
Ngày 27/01/2016, Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná