Quan hệ Cổ đông

CBTT: Thay đổi người giữ chức danh Chủ tịch HĐQT

Bà Trần Thiên Kim, thay thế ông Trần Vĩ Đường, giữ chức danh Chủ tịch HĐQT 
Kể từ  ngày 21/01/2016, bà Trần Thiên Kim, thay thế ông Trần Vĩ Đường, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Thông tin khác:


HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná