Quan hệ Cổ đông

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

Cuộc họp ĐHĐCĐ 2015 được diễn ra ngày 14/5/2015.
Tải toàn văn nghị quyết tại đây

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná