Quan hệ Cổ đông

Mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

HĐQT trân trọng mời các cổ đông về dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 vào lúc 14h00 ngày 14 tháng 5 năm 2015.
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐH) lần thứ 11 - năm 2015 như sau:
1.Thời gian: 14h00’ thứ 5, ngày 14 tháng 5 năm 2015 (đăng ký đại biểu trước 30 phút).
2.Địa điểm: 275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.
3.Nội dung: Báo cáo về  hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2014 của HĐQT; Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh năm 2015; Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS); Phân phối lợi nhuận năm 2014; Thù lao HĐQT và BKS; Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019; Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc.
4.Thành phần tham dự ĐH: Cổ đông (CĐ) có tên trong danh sách chốt ngày 27/4/2015, HĐQT, BKS và Ban điều hành. Những CĐ không thể tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm). Giấy ủy quyền phải được ký trực tiếp, không sử dụng chữ ký bằng các hình thức khác như bằng con dấu, chữ ký được in từ máy tính…  Tài liệu cuộc họp được gửi kèm theo thông báo này và đồng thời được đăng tải tại www.saigonhoaxa.com.vn.
5.Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS xin vui lòng gửi trước ít nhất một ngày khai mạc ĐH cho bà Tăng Thị Minh Tân – Thành viên HĐQT, địa chỉ: 275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, điện thoại: 08.38377660 hoặc 0908667400. .Tất cả các ý kiến đóng góp, Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi trước một ngày khai mạc ĐH cho ông Lưu Văn Kiên – Thư ký HĐQT, địa chỉ: 275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, điện thoại: 08.38377660.
Trân trọng thông báo.
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Đã ký)
Trần Vĩ Đường
Tải tài liệu Đại hội 2015 tại đây

Lưu ý
: Khi tham dự ĐH, Quý CĐ mang theo Thông báo mời họp, giấy tờ tuỳ thân và Giấy uỷ quyền bản gốc có dấu treo của Công ty (nếu là người được cổ đông ủy quyền dự họp).