Quan hệ Cổ đông

Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐH) lần thứ 9 - năm 2013 được tổ chức vào ngày thứ 6, 03 tháng 5 năm 2013 tại VP Công ty.
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐH) lần thứ 9 - năm 2013 nhưsau:

1.  Thời gian tổ chức ĐH: 08h30’thứ 6, ngày 03 tháng 5 năm 2013.

2.  Địa điểm tổ chức ĐH: 275C Phạm Ngũ Lão, P.PNL, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.

3.   Nội dung:
·      Báo cáo kết quả SXKD 2012;
·      Phương hướng nhiệm vụ năm 2013;
·      Báo cáo của Ban kiểm soát;
·      Phân phối lợi nhuận năm 2012;
·      Tăng vốn điều lệ;
·     Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc.

4. Điều kiện tham dự ĐH:
các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 18/3/2013.

Những cổ đông không thể tham dự ĐH có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủyquyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm).
 Tài liệu ĐH được gửi kèm theo thông báo này vàđồng thời được đăng tải tại www.saigonhoaxa.com.vn  trước 07 ngày tổ chức ĐH.

5. Tất cả các ý kiến đóng góp, tài liệu, Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi về:

Ông LưuVăn Kiên – Thư ký HĐQT
Địa chỉ: 275C Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điệnthoại:  08.38377660


Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

(đã ký)
Trần Vĩ Đường

Thông tin khác:


HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná