Quan hệ Cổ đông

CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/4/2018

Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 09/4/2018.

- Lý do và mục đích: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên.

- Tỷ lệ thực hiệnquyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  ((028)3836 7640 Vé tàu hỏa
  •  (028)3526 4122 VP Vận tải 1
  •  (028)3526 0805 VP Vận tải 2
  •  (028)3526 2793 VP Vận tải 3
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná