Quan hệ Cổ đông

CBTT: Thay đổi người giữ chức danh Chủ tịch HĐQT

Bà Trần Thiên Kim, thay thế ông Trần Vĩ Đường, giữ chức danh Chủ tịch HĐQT 
Kể từ  ngày 21/01/2016, bà Trần Thiên Kim, thay thế ông Trần Vĩ Đường, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Thông tin khác:

HỖ TRỢ

  •  (028)3837 7660 VPCTY
  •  ((028)3836 7640 Vé tàu hỏa
  •  (028)3526 4122 VP Vận tải 1
  •  (028)3526 0805 VP Vận tải 2
  •  (028)3526 2793 VP Vận tải 3
  •  (028)3829 1274 KS Hải Vân
  •  (028)3931 8387 KS Kỳ Đồng
  •  (263)3822 667 KS Đà Lạt
  •  (259)3761 320 KS Cà Ná